Môj program

BANSKÁ BYSTRICA má na viac

Banská Bystrica v 21. storočí potrebuje nové nápady a moderné riešenia.

Fončorda potrebuje v prvom rade zvýšiť bezpečnosť na chodníkoch a cestách, veľmi zlepšiť čistotu verejných priestranstiev a upravenie zelene.

Program pre bezpečnú Fončordu

 1. Mestská polícia musí vedieť vymôcť dodržiavanie pravidiel (VZN), poriadku v meste. Napríklad dodržiavanie nočného kľudu po 22:00 na verejných priestranstvách a hlavne na sídliskách, udržiavanie poriadku okolo odpadkových košov a iné.

 2. Opraviť hlavne chodníky, aby boli bezpečné bez jám a hrboľov, so zníženými obrubníkmi pri prechodoch. Chodci musia byť chránení a uprednostnení v mestskej doprave.

 3. Budovať chodníky pre cyklistov systematicky, aby sa z bicykla mohol stať plnohodnotný a podporovaný dopravný prostriedok v meste. Cyklisti sú druhá najohrozenejšia skupina pri doprave a je potrebné myslieť na ochranu cyklistov na cestách.

 4. Vyznačiť prechody pre chodcov a cyklistov výrazne, farebne, prípadne osvetliť, ak si to vyžaduje situácia.

 5. Schody na chodníkoch musia byť rovnako veľké a pravidelné na celom schodisku. Pri schodoch musí byť zábradlie. Musia existovať kvalitatívne štandardy, podľa ktorých sa budú budovať aj opravovať schody na chodníkoch pre pohodlný a hlavne bezpečný pohyb seniorov.

 6. Pravidelná kontrola, opravovanie a dopĺňanie verejného osvetlenia.

Plán pre čistú Fončordu

 1. Vymeniť odpadkové koše za nové, čisté a funkčné.

 2. Navrhnúť s obyvateľmi stojiská a vybudovať ich v efektívnom náklade a čase

 3. Používať Smart city riešenia v Banskej Bystrici. Napr. odpadkové koše vybaviť senzormi na monitorovanie naplnenia. Tým optimalizovať zvoz odpadov a znižovať náklady.

 4. Zmeniť zvoz nadrozmerného odpadu. Takýto odpad je možné odovzdať, odviezť kedykoľvek.

 5. Zberný dvor otvoriť 24h denne s kamerovým dohľadom.

 6. Zriadiť službu na spoplatnený odvoz nadrozmerného odpadu.

 7. Mestská polícia dohliadne na čistotu v okolí stojísk aj pokutami, monitorovaním kamerami.

 8. Triedenie odpadu bude maximálne podporované a komunikované už od základných škôl a počas celého roka.

 9. Mesto bude pravidelne vyhodnocovať množstvo separovaného odpadu a informovať občanov po mestských častiach. Znižovať poplatky za odvoz odpadu pre tých, ktorí triedia odpad a produkujú ho menej.

Program pre zelenú Fončordu

 1. Znovu zamestnať odborníka na mestské dreviny a starostlivosť o ne.

 2. Aktualizovať a naďalej systematicky pracovať s GIS plánom/ mapou zelene v meste

 3. Vypracovať plán starostlivosti o zeleň. Zares sa musí zodpovedne a plánovane starať o zeleň v meste

 4. Stromy v meste nesmú obmedzovať ľudí, ale životné prostredie skrášľovať a vytvárať ho funkčným.

 5. Pravidelne sadiť nové vhodné stromy, kríky a kvety.

 6. Zintenzívniť kosenie trávnikov. Určiť travniky na obmedzené, a aj intenzívne kosenie.

 7. Kosenie všetkých trávnatých plôch v meste musí byť v organizácii mesta, aj keď plochy nepatria mestu. Náklady s kosením budú znášať majitelia pozemkov.

 8. Nabádať ľudí, pomáhať im v budovaní, udržiavaní kvetinových záhonov v okolí domov.